Mackó csoport

Rólunk

Óvodapedagógus: Verebi Ilona- Ica néni és Demeter Katalin - Kata néni

Dajka: Fejes Árpádné- Erika néni

Vegyes csoport 3 korosztállyal.
Nagy és középső és kiscsoporttal. (6, 5, 4,3 évesek)
Létszámunk 19 fő.
Ebből 7 leány és 12 fiú.

Mindennapjaink során az országos Óvodai nevelés alapprogramját tartjuk szem előtt.
Csoportunkban a pedagógiai asszisztenssel és a dajkával szoros együttműködésben dolgozunk.

Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció.
Az óvodai nevelés célja: hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is).
Az óvodai nevelés általános feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:

 • Az egészséges életmód alakítása,
 • Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása,
 • Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása:

 • Csoportunkban a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, életkori sajátosságaira építve biztosítok a gyermeknek változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti és társadalmi környezetről.
 • Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - helyes mintaadással – az óvodai szervezett tevékenység egészében kiemelt jelentőségű. Különösen a beszédkedv fenntartására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére, s a válaszok biztosítására fordítunk figyelmet.
 • Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése.

Csoportunkban a tevékenységformák: játék, munka jellegű tevékenységek, tanulás, mese-vers, mozgás, ének-zene-énekes játék, külső világ tevékeny megismerése, ábrázolás-kézimunka.

Az óvodai tanulás

 1. Csoportunkban a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az óvodai nap folyamán adódó helyzetekben természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, általunk kezdeményezett foglalkozásokon és időkeretekben valósul meg.
 2. A tanulás feltételére a gyermek cselekvő aktivitását, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségét biztosítom.
 3. A tanulás formái:
  Utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások alakítása)
  Spontán játékos tapasztalatszerzés.
  A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés.
  Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés.
  Gyakorlati probléma és feladatmegoldás.
  Az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozások.

Csoportunk egyéni sajátosságai, szokásai:
Nagyon sokat tartózkodunk az udvaron. Tavasztól kora őszig reggel 6.00-tól az udvaron gyülekezünk.
A testnevelés, illetve nagymozgás foglalkozásokat az udvaron, friss levegőn, eső esetén a csoportszobában tartjuk.
Minden nap mesélünk, kiemelt figyelmet fordítva magyar íróinkra, költőinkre.
Mindennapos az éneklés, gyermekdalok, népdalok és zenehallgatás. Szívesen hallgatjuk a gyerekeknek szóló komolyzenét is, pl. baby Mozart
Rajzolunk, festünk, gyurmázunk, barkácsolunk.
A zöld óvoda programunkra kiemelten figyelünk. A természet szépségére nap mint nap rácsodálkozunk. Szeretünk kertészkedni, ültetni búzát, repcét, levendulát, mentát, virágokat. Megfigyeljük az állatvilágot. Különös tekintettel a madarakra, mert ők minden nap láthatóak hallhatóak az óvoda és a családi házak kertjében.
Sokat beszélgetünk, nevetünk.
A gyermekek között barátságok, együttműködés, alkalmazkodási képességek alakulnak.

„Ki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít”
Kölcsey Ferenc

Felhasznált irodalom: Az Óvodai nevelés
A Kormány 137/1996. (VIII. 28.) Korm. Rend. Az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról(Magyar Közlöny, 1996/71. szám, 4511. p.) alapján

Képeink