Óvoda - család kapcsolata

Célja:

 • hogy közös programokkal, tevékenységekkel mélyüljön az összetartozás érzése.
 • Az óvoda által szervezett programokon a szülők nagyobb mértékű bevonása az óvodai életbe.
 • A szülői értekezletek témaválasztásával a pedagógusok vegyék figyelembe a szülők igényeit. Témaválasztás felajánlása.

Feladat:

 • Az eddig elért eredmények szinten tartása, megőrzése, megvalósítása. Az óvoda menedzselésének előtérbe helyezése, szervezeti kultúra fejlesztése, közös programok szervezése, a szülők igényeinek megfelelő betekintés biztosítása.
 • Mindhárom épületben valósuljon meg a szülők nagyobb mértékű bevonása az óvodai életbe.
 • Minden csoport egy közös munkadélutánt szervez szabadon választott témában a szülők bevonásával.
 • Magatartásunkat nyitottság, empátia, türelem és teljes diszkréció jellemezze.
 • Nyújtsunk tájékoztatást arról, hogy a család mindennapjaiban miként tudnánk a gyermek fejlődését elősegíteni.

Kapcsolattartás formái

 1. Beszoktatás - befogadás - visszaszoktatás
  Célja: a gyermek megismerkedjen az új környezettel, az óvoda dolgozóival, szokásokkal.
  Feladatunk: biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megtapasztalása.
 2. Szülői értekezletek
  Célja: megismerhesse az óvoda feladatait, tartalmi életét, a gyermekcsoporttal kapcsolatos feladatokat, aktuális célokat. Minden óvodai csoportban egy nevelési évben három szülői értekezletet tartunk, melynek időpontjáról az értekezlet előtt 10 nappal a faliújságon kapnak tájékoztatást a szülők.
  Témákat az éves munkaterv feladataival összhangban az óvónők csoportonként dolgozzák ki. A tématerv a csoportnaplókban is rögzítésre kerül. A szülői értekezletekről jegyzőkönyv készül, melyet a csoport Szülői Szervezet elnöke aláírásával hitelesít.
 3. Fogadóórák
  Célja: reális és diszkrét tájékoztatás a gyermek fejlettségéről. Segítségnyújtás egyéni nevelési problémák megoldásában.
  Tanköteles korú gyermekek szüleivel fogadóórák megtartása november 30-ig.
  Óvodaköteles gyermekek szüleivel fogadóórák megtartása május 31- ig.
  Fogadóórát kezdeményezhet a szülő, óvodapedagógus szükség szerint előzetes egyeztetés alapján.
 4. Nyílt napok
  Célja: a szülők megismerkedhessenek az óvodában folyó nevelőmunkával, szokásokkal. Megfigyelhesse gyermeke közösséghez való viszonyát, benne elfoglalt helyét.
  Tervezett családi nap időpontja: a fenntartóval való egyeztetés alapján (április hónapban az óvodai előjegyzést megelőzően)
 5. A szülőkkel szervezett közös programok
  Célja: a jó partneri kapcsolat, kölcsönös bizalom, segítőszándék kialakítása.
  Feladat: színvonalas programok szervezése a szülők bevonásával (kirándulások, színházlátogatások, munkadélután, autómentes sportnap, farsang, nagyok búcsúztatása stb.).

Az óvoda belső életéről a faliújságok, óvodánk honlapja adnak felvilágosítást.